Najpredávanejšie produkty

Zľavnené produkty

Podmienky ochrany osobných údajov

 

Vážení klienti,

prostredníctvom tohto dokumentu by sme Vám chceli poskytnúť komplexné informácie o Vašich právach a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov v súlade s článkom 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon OOÚ“). Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.

 

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽOM A KDE SA NA NÁS MÔŽETE OBRÁTIŤ ?

 

IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Obchodné meno:

AB-TECH s. r. o.

Sídlo:

Trlinská 522/28, 900 81 Šenkvice, Slovenská republika

IČO:

45 400 717

Kontakt:

Tel. +421 907 144 844; Email: info@datatech.sk

Zodpovedná osoba:

Nie je určená. V prípade akýchkoľvek otázok nás však môžete kontaktovať na vyššie uvedených kontaktných údajoch.

 

PREČO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE, NA AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE A AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ?

 

Osobné údaje spracúvame pre rôzne účely a na základe viacerých právnych základoch. Rovnako aj doba uchovávania osobných údajov je rôzna podľa účelu ich spracúvania.

 

 

ÚČEL SPRACÚVANIA

OSOBNÝCH ÚDAJOV

PRÁVNY ZÁKLAD

 

DOBA UCHOVÁVANIA

OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

V prípade, že nás budete kontaktovať prostredníctvom mailovej alebo telefonickej komunikácie, účelom spracúvania Vašich osobných údajov je odpovedať Vám na Vašu žiadosť/ správu.

 • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa, konkrétne ide o pracovnú komunikáciu s existujúcimi alebo potencionálnymi klientami, podľa čl. 6 ods.1 písm. f) GDPR.
 • Do vybavenia Vašej žiadosti/správy.

 

 

 

 

V prípade uzavretia vzájomného zmluvného vzťahu, účelom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy, vrátane predzmluvných vzťahov.

 • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,  podľa čl. 6 ods.1 písm. b) GDPR.
 • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa osobitných právnych predpisov. Ide najmä o

-          zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, podľa čl. 6 ods.1 písm. c) GDPR,

-          zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

-          zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov;

-          zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník  v znení neskorších predpisov;

 • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa, konkrétne na uplatňovanie alebo bránenie nárokov predávajúceho súdnou cestou napr. nárok na náhradu škody, podľa čl. 6 ods.1 písm. f) GDPR.
 • Po dobu realizácie zmluvy a následne ešte 2 roky pre účely záruky.
 • Účtovné doklady sa archivujú 10 rokov.

 

 

 

 

 

Informovanie o rôznych akciách a novinkách prevádzkovateľa -marketingová komunikácia.

 • V prípade marketingovej komunikácie bez predchádzajúceho vzťahu s dotknutou osobou - súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, podľa čl. 6 ods.1 písm. a) GDPR alebo
 • V prípade marketingovej komunikácie s existujúcimi klientami - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je marketingová komunikácia s existujúcimi klientami, podľa čl. 6 ods.1 písm. f) GDPR.

Po dobu trvania Vášho záujmu o odber noviniek, resp. do odvolania Vášho súhlasu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zverejňovanie referencií a recenzií vrátane prípadných fotografií fyzických osôb na propagačné účely.

 • Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov podľa čl. 6 ods.1 písm. a) GDPR.

Po dobu 3 rokov, prípadne do odvolania Vášho súhlasu.

 

 

 

 

Vaše osobné údaje môžeme tiež spracúvať z rôznych technických alebo administratívnych a prevádzkových dôvodov s cieľom zlepšiť naše webové sídlo a jeho funkčnosť, pre riešenie problémov, analýzu dát a štatistické účely.

 • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa, najmä záujem o technickú a administratívnu optimalizáciu webového sídla prevádzkovateľa, podľa čl. 6 ods.1 písm. f) GDPR.

Obvykle po dobu 3 mesiacov.

 

 

 

 

6.

Archívne účely

 • Článok 89 GDPR, §78 ods. 8 Zákona OOÚ (ako zlučiteľný účel) podľa zákona o archívoch a registratúrach.

V súlade s registratúrnym plánom/poriadkom prevádzkovateľa.

 

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS SPRACÚVAME ?

Vo vzťahu ku klientovi ako dotknutej osobe spracúvame výlučne len tzv. bežné osobné údaje. Ide najmä o základné identifikačné a kontaktné údaje klienta: meno, priezvisko, adresa pre dodanie tovaru/služby,  e-mail, telefónne číslo.

 

KOMU MÔŽU BYŤ POSKYTNUTÉ ALEBO SPRÍSTUPNENÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ?

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté alebo sprístupnené nasledujúcim kategóriám príjemcov.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

-   Firma poskytujúca pre nás účtovné služby v prípade vyhotovenia a spracúvania účtovných dokladov.

-   Kuriérska/doručovateľská služba/Slovenská pošta za účelom dodania tovaru.

-   Externí spolupracovníci za účelom realizácie zákazky.

-   Poskytovateľ IT servisu/údržby/podpory.

-   Poskytovateľ hostingových služieb za účelom uchovávania a zálohovania elektronických údajov.

-   Štátne kontrolné orgány za účelom prípadnej kontroly.

 

PRENÁŠAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE DO TRETÍCH KRAJÍN ALEBO DO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE?

Prenos osobných údajov do tretej krajiny mimo krajín EÚ a EHP alebo do medzinárodnej organizácie nie je a ani sa nezamýšľa.

 

 

AKÉ MÁTE PRÁVA AKO DOTKNUTÁ OSOBA ?

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

V súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba:

-        právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k  osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby a potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú (čl.15 GDPR),

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

-         právo na opravu Vašich nesprávnych alebo neúplných osobných údajov (čl.16 GDPR),

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie opravili, aktualizovali alebo doplnili.

-         právo na vymazanie (na zabudnutie) Vašich osobných údajov, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok čl.17 GDPR,

Máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania.  Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

-         právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.18 GDPR,

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

-         právo na prenosnosť osobných údajov  podľa čl.20 GDPR,

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

-         právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.21 GDPR,

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

-         právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa  domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel.: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, viac info. nájdete na www.dataprotection.gov.sk

-         odvolať súhlas – len v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu,máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať u prevádzkovateľa alebo u zodpovednej osoby na kontaktných údajoch uvedených v záhlaví tohto dokumentu. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

 

Svoje práva môžete uplatniť písomne u prevádzkovateľa na kontaktných údajoch uvedených v záhlaví tohto dokumentu. Za týmto účelom môžete použiť Formulár pre uplatnenie práv dotknutej osoby, ktorý nájdete na konci tohto dokumentu. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

 

Na Vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môže byť lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, o dôvodoch predĺženia lehoty Vás budeme informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Pri vybavovaní Vašej žiadosti sme povinní overiť si Vašu totožnosť. O postupe overenia Vašej totožnosti Vás budeme informovať pri reakcii na Vašu žiadosť. Informácie sa poskytujú bezplatne. Ak by však Vaše žiadosti boli neprimerané alebo často sa opakujúce, môžeme požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie.

 

POUČENIE O PRÁVE KEDYKOĽVEK ODVOLAŤ SVOJ SÚHLAS

Vo všetkých prípadoch, kde je právnym základom spracúvania osobných údajov súhlas dotknutej osoby, máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, a to zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla alebo na emailovú adresu prevádzkovateľa uvedenú v záhlaví tohto dokumentu. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

 

POUČENIE O PRÁVE KEDYKOĽVEK NAMIETAŤ SPRACÚVANIE ÚDAJOV NA ZÁKLADE OPRÁVNENÉHO ZÁUJMU ALEBO NA ÚČEL PRIAMEHO MARKETINGU, VRÁTANE PROFILOVANIA.

Máte právo kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú na základe oprávneného záujmu alebo na účel priameho marketingu, vrátane profilovania. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

 

JE POSKYTNUTIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV DOBROVOĽNÉ ?

POSKYTNUTIE VAŠÍCH OSOBNÝCH ÚDAJOV JE DOBROVOĽNÉ

Následkom neposkytnutia Vašich osobných údajov bude, že nebude možné Vám poskytnúť objednaný tovar a vystaviť Vám daňový doklad, teda poskytnúť Vám naše službu. Iné následky nie sú.

 

DOCHÁDZA K AUTOMATIZOVANÉMU SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV S PRÁVNYM ÚČINKOM A/ALEBO INÝM PODSTATNÝM VPLYVOM NA VÁS ?

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný  účel nepoužíva automatizované individuálne rozhodovanie.

 

 AKO ZÍSKAVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE, Z AKÉHO ZDROJA ?

Prevádzkovateľ spracúva výlučne len údaje, ktoré mu Vy ako dotknutá osoba poskytnete. Prevádzkovateľ nepoužíva osobné údaje pochádzajúce z verejne prístupných zdrojov.

 

ZMENA PODMIENOK OCHRANY SÚKROMIA

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti podľa možností napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

 

 

Kamerový systém

https://datatech.sk/img/cms/GDPRPriečinok/Priloha c- 3 Informacne poucenie ohladom kameroveho systemu urcene pre verejnost.pdf

 

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
 • podieľajúce sa na dodanie tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovanie e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby.

Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Prevádzkovanej služby, zaisťujúce marketingové a podporné služby

 • Google analytics - zaznamenáva cookie a použitie webu
 • Google Adwords - zaznamenáva cookie a použitie webu
 • Google nákupy - žiadosť o recenziu, zaznamenáva email ak odsúhlasíte v procese objednávky
 • Heureka - zaznamenáva konverzie nákupu a email pre službu "Overené zákazníkmi" 

 

 VEC: Formulár pre uplatnenie práva dotknutej osoby

(Tento formulár vyplňte len ak si prajete uplatniť práva na ochranu osobných údajov podľa GDPR)

 

Na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) si týmto ako dotknutá osoba uplatňujem nasledujúce právo:

 

 Právo na prístup k osobným údajom (čl.15 GDPR), ktoré sa týkajú:

 

...........................................................................................................................................................

 

 Právo na opravu osobných údajov (čl.16 GDPR), ktoré sa týkajú:

 

...........................................................................................................................................................

 

 Právo na výmaz osobných údajov (čl.17 GDPR), ktoré sa týkajú:

 

...........................................................................................................................................................

 

 Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl.18 GDPR), ktoré sa týkajú:

 

...........................................................................................................................................................

 

 Právo na prenosnosť osobných údajov (čl.20 GDPR), ktoré sa týkajú:

 

...........................................................................................................................................................

 

 Právo namietať spracúvanie osobných údajov (čl.21 GDPR), ktoré sa týkajú:

 

...........................................................................................................................................................

 

 Práva týkajúce sa automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania

(čl.22 GDPR), ktoré sa týkajú:

 

...........................................................................................................................................................

 

 

Túto žiadosť podáva:

 

 

Meno a priezvisko žiadateľa: ......................................................................................................

 

 

Kontaktná adresa: .......................................................................................................................

 

 

 

Dňa: ........................................                                     ........................................

 

Podpis

 

 

Vyplnenú žiadosť nám zašlite elektronicky na vyššie uvedenú E-mailovú adresu alebo v papierovej podobe na adresu sídla prevádzkovateľa a my Vám odpovieme v zákonnej lehote.